Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Haugesund Curlingklubb

Til medlemmene i Haugesund Curlingklubb

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Haugesund Curlingklubb.

Årsmøtet avholdes den 22. mars 2018 klokken 20.00 på møterommet i ishallen.
Saksliste og innstillinger ligger vedlagt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
Sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte 2018

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Foreta følgende valg:
8.1 Styreleder
8.2 Øvrige styremedlemmer
8.3 Varamedlemmer
8.4 Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
8.5 To revisorer
8.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
8.7 Leder av valgkomiteen
8.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
8.9 Varamedlem til valgkomiteen

 

 

På vegne av valgkomiteen legges også innstillingen ut her.

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet
Haugesund Curlingklubb 2018

Valgkomité: Daniel Spilde og Synnøve Nornes
Bjarne Dalen trekker seg på bakgrunn av inhabilitet

På valg er følgende personer:
Leder Kjetil West
Styremedlem Tor Sigfred
Varamedlem Veronica Drange Hinderaker

Valgkomiteen har snakket med alle involverte parter om hvordan de stiller seg til rådighet for videre engasjement og har fått tilbakemeldinger fra flere som ønsker å stille til valg.
Valgkomiteen har på bakgrunn av dette satt opp følgende personer til valg.

Leder: Kjetil West
Begrunnelsen fra komiteen er at det er viktig med fortsatt engasjement fra de som har vært med i hall prosjektet fra start av, til fortsatt få gjøre en god jobb med klubbdriften og det nye Kuleisen AS.

Styremedlem: Bente Dalen
Bente Dalen har vært en drivkraft i tidligere styre for den sosiale biten rundt treningsdager og andre tilstelninger, valgkomiteen ser derfor positivt på at hun ønsker å bidra videre med styrearbeid.

Varamedlem: Svein Erik Indbjo
Begrunnelsen er at han nå har vist interesse for oppgaven og nå kunne stille, da hall prosjektet er bestemt politisk. Indbjo er en erfaren mann, både med styrearbeid og kommunale prosesser. Valgkomiteen tror Indbjo kan bidra sterk inn i styret.

Sportslig leder: Tor Sigfred Engedal
Valgkomiteen mener at sportslig leder bør sitte i styret med møte og talerett, da han er den som har størst publikums kontakt. Dette må årsmøtet må ta en avgjørelse på.

Mvh Valgkomiteen

Categories: Hovedsiden

Comments are closed.